a

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Fair Casting (handelsnaam van BENC Productions) bemiddelt ten behoeve van (edel)figuranten, acteurs tot modellen.

Beide categorieën vallen hierna onder de noemer ‘Talent(en)’. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van Fair Casting. Deze voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige bevatten. In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met:

1.1 Talent: ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van Fair Casting wordt gekoppeld aan een opdrachtgever;

1.2 Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee Fair Casting in een Overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan talent(en);

1.3 Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddelings- of brekingsovereenkomst verricht per fax, telefoon, e-mail, post of persoonlijk; 

1.4 Uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord; 

1.5 Bemiddelingsfee: bureaucommissie of agency fee, een percentage dat in de verdiensten van talent zit;

1.6 Day fee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten; 

1.7 Buy out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals internet, tv, narrow-casting, commercials, reclame-fotografie, film, print etc.); 

1.8 Inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens, waaronder privé details, maten en CV van het Talent in het bestand van Fair Casting;

2.  Casting

2.1 Indien het Talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door Fair Casting voorgelegd aanbod voor een boeking ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen Talent en de door Fair Casting genoemde Opdrachtgever. Talent verklaart dat Fair Casting gerechtigd is, voor zowel Opdrachtgever en het Talent boekingsovereenkomsten te sluiten. Er is geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; Fair Casting is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving, boekingsbevestiging of opdracht van overeenkomst geen arbeidsovereenkomst afgesloten. Fair Casting heeft een coördinerende en bemiddelende rol;

2.2 Inschrijving van een Talent bij Fair Casting geschiedt voor onbepaalde tijd. Na inschrijving dient het Talent (minimaal) eenmaal per jaar zijn/haar foto’s en privégegevens digitaal te updaten. Dit is mogelijk via het eigen account;

2.3 Het ingeschreven Talent dient Fair Casting op de hoogte te houden van uiterlijke veranderingen. Ook is het doorgeven van vakanties/ziektes/beperkingen een verplichting;

2.4 Het door het Talent verstrekte fotomateriaal wordt, tenzij anders overeengekomen, bij inschrijving eigendom van Fair Casting en zullen zichtbaar zijn voor onze opdrachtgevers;

2.5 Een talent in- of uitschrijven door Fair Casting is geheel in handen van Fair

Casting en kan zonder motivatie geschieden;

2.6 Indien een ingeschreven Talent niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij Fair Casting schriftelijk bezwaar maakt tegen deze Algemene Voorwaarden wordt het Talent geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd. Het, na inschrijving, niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepalingen of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan leiden tot uitschrijving bij Fair Casting. Ook heeft Fair Casting het recht het Talent (na inschrijving) aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade of overlast, welke veroorzaakt is door het Talent;

3.  Bepalingen

3.1 Tenzij anders door Fair Casting en/of opdrachtgever wordt bepaald, dient het Talent tenminste dertig minuten voor het begin van de werkzaamheden op de aangegeven plaats aanwezig te zijn. Bij repetities, opnamen en/of uitzending moeten de aanwijzingen van de opdrachtgever (de klant van Fair Casting) worden opgevolgd;

3.2 Het is het Talent niet toegestaan om in het openbaar en in het bijzonder aan de pers enige mededeling te doen met betrekking tot de verrichte of de te verrichten werkzaamheden, tenzij Fair Casting anders besluit;

3.3 Indien het Talent de verplichtingen die voortvloeien uit de boeking niet (voldoende) nakomt, heeft Fair Casting het recht het honorarium niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen;

3.4 In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van het Talent ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking. Fair Casting is in dezen niet verantwoordelijk voor het uitkeren van enige vergoeding;

3.5 Het Talent verplicht zich naar beste kunnen de werkzaamheden te verrichten met inachtneming van eventueel schriftelijk kenbaar gemaakte overheidsvoorschriften en de, ter plaatse van het optreden, geldende Algemene Politie Verordening, voor zover deze afwijken van normale gangbare voorschriften en verordeningen;

3.6 Het Talent verplicht zich bij boeking tot: het bezitten van alle vereiste papieren die voor de werkzaamheden en uitbetalingen nodig zijn, o.a. Burgerservicenummer (voorheen sofinummer) en paspoort, identiteit-kaart of verblijfsvergunning, IBANnummers, NAW-gegevens. Ingeschrevenen zijn op de hoogte en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het feit dat zijn/haar gegevens correct en naar betrouwbaarheid zijn ingevuld. Zolang het Talent hieraan (gedeeltelijk) niet voldoet is Fair Casting niet verplicht het Talent uit te betalen; het overleggen van een afdoende medische verklaring aan Fair Casting in geval van ziekte op het tijdstip van de geplande werkzaamheden;

 • het zorg dragen voor een afdoende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en een WA-verzekering; (indien toepasselijk) het zorg dragen voor tijdige toezending aan de opdrachtgever of Fair Casting van recente foto’s en beeldmateriaal;
  • Het Talent vrijwaart Fair Casting voor aanspraken van derden, verband houdende met zijn werkzaamheden. Het Talent garandeert Fair Casting dat door het aanvaarden van deze werkzaamheden het Talent geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat het Talent verder niet gebonden is aan enige verplichting, nu of in de toekomst, waardoor het Talent zou kunnen worden verhinderd in het uitvoeren en naleven van verplichtingen die jegens Fair Casting zijn aanvaard. Deze vrijwaring wordt niet geëist ten aanzien van de rechten van derden, welke Fair Casting reeds door een directe overeenkomst met deze derden en hun vertegenwoordigers heeft verworven, alsmede alle rechten van derden op werken, nu of in de toekomst uitgevoerd;
  • Het is het Talent niet toegestaan om tijdens de opname(n) handels-, merk- en/of bedrijfsnamen te noemen dan wel daarnaar op directe of indirecte wijze te verwijzen, behoudens uitdrukkelijk verzoek daartoe van opdrachtgever of Fair Casting;
  • 3.7 Het is de opdrachtgever en/of het Talent en/of andere bij de opdracht betrokkenen niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van Fair Casting, na eenmaal met elkaar door Fair Casting in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is het Talent vijftig procent van het honorarium aan Fair Casting verschuldigd. Voor opdrachten ‘voortvloeiend’ uit een opdracht geldt eveneens het bovenstaande;

3.8 Buiten de periodes dat een Talent voor de uitvoering van werkzaamheden door Fair Casting is geboekt, heeft Fair Casting jegens het Talent geen enkele verplichting van welke aard ook, behoudens nakoming van nog uit eerdere overeenkomst bestaande verplichtingen;

4.  Boekingen

4.1 Fair Casting heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat Fair Casting tot enige schadevergoeding gehouden is, indien: voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, het Talent zijn verplichtingen niet tijdig of niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Fair Casting;

 • indien de medewerking van het Talent op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Fair Casting;
 • het Talent in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel, indien het Talent middels een vennootschap deze overeenkomst aangaat, deze vennootschap onwillig wordt ontbonden;
 • er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen;

4.2 Indien de werkzaamheden – op de overeengekomen tijd- niet kunnen doorgaan of vervallen en Fair Casting en de opdrachtgever derhalve van de prestatie van het Talent geen gebruikmaakt, is Fair Casting geen vergoeding verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan reeds verricht zijn, zullen naar rato worden vergoed. 

4.3 Het is het Talent niet toegestaan een overeenkomst binnen achtenveertig uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien het Talent door enige oorzaak is verhinderd mee te werken, dient hij/zij Fair Casting onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van het Talent bij de werkzaamheden heeft Fair Casting het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat Fair Casting tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt het Talent voorts een boete aan Fair Casting van vijftig procent van het overeengekomen honorarium.

 • De prijs voor elke repeat, herhaling en meervoudige uitzending wordt in overleg met Fair Casting bepaald en loopt via Fair Casting. Het productiehuis, reclamebureau, de eigenaar van het merk of in algemene termen ‘de Opdrachtgever’, mag het Talent nooit rechtstreeks benaderen.
 • Het is het Talent of agentschappen van het Talent verboden buiten Fair Casting rechtstreeks naar de Opdrachtgever (eigenaarsmerk, reclamebureau, productiehuis etc) te stappen voor repeat of welk vervolg dan ook van een door Fair Casting gerealiseerde opdracht.
 • Het is de Opdrachtgever en het Talent niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van Fair Casting na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan Fair Casting, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via Fair Casting waren gesloten;

5.  Betalingen

5.1 Het honorarium (vergoeding) wordt door Fair Casting vastgesteld en kan afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de werkzaamheden; alsmede van ervaring;

5.2 Alle bedragen zijn een vergoeding en betreffen geen dienstverband;

5.3 Indien Fair Casting, op basis van de door het Talent gepresenteerde feiten omtrent diens zelfstandigheid/ondernemerschap, heeft afgezien van inhouding van belasting en/of sociale premies en fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal Fair Casting alle daaruit voortvloeiende kosten, o.a. naheffingen, rente, boetes en kosten van juridische bijstand, op het betreffende Talent kunnen verhalen;

5.4 Indien deze overeenkomst en/of bewijs van vergoeding niet binnen vijf werkdagen na dagtekening door Fair Casting van het Talent voor akkoord gegeven is, heeft Fair Casting het recht haar aanbod c.q. deze overeenkomst vervallen te verklaren. Het Talent heeft dit recht niet;

5.5 De in de overeenkomst vermelde vergoeding voor de beloning is bruto, exclusief agency fee, inclusief bemiddelingskosten en alle overige bijkomende kosten, tenzij vooraf anders overeengekomen is; In principe zijn de vergoedingen altijd inclusief reiskosten tenzij anders aangegeven. Indien er reiskosten apart vergoed worden, is dit maximaal € 0,19 per kilometer;

5.6 Na een opdracht draagt het Talent zelf de verantwoording voor het indienen van een IB-47 formulier bij Fair Casting, het indienen van de overeengekomen vergoeding bij een verloningsservicebureau of voor het indienen van een factuur. Fair Casting vergoedt alleen volledig en correct ingevulde IB-47 formulieren en facturen die voldoen aan factuureisen van de belastingdienst. Eén jaar nadat de opdracht is beëindigd, vervallen alle aanspraken op uitbetaling van niet toegezonden IB-47 formulieren of facturen;

5.7 Indien het Talent BTW plichtig is zal het Talent zelf zorgdragen voor afdracht van belastingen en sociale premies. Beschikt het Talent niet over een geldig BTWnummer dan zal het bedrag verloond worden via IB47 of een verloningsservicebureau. Het IB47 formulier is bedoeld voor talenten die af en toe een opdracht doen en tot een bepaald bedrag. Het Talent is verplicht om de vergoeding voor de werkzaamheden bij de belastingaangifte op te geven bij de overige inkomsten. Fair Casting is verplicht de IB47 vergoeding te laten registreren bij de belastingdienst. De vergoedingen zijn dus belast;

5.8 Fair Casting is uitsluitend en verplicht tot uitbetaling aan het Talent als een opdrachtgever de aan een Talent toekomende beloning aan Fair Casting heeft betaald. Fair Casting kan nimmer worden aangesproken om wat voor reden dan ook door het Talent als opdrachtgevers niet of niet volledig de betaalde beloning hebben voldaan;

6.  Rechten

6.1 Het aangaan van deze overeenkomst houdt in dat het Talent zijn/haar rechten tegen de overeengekomen vergoedingen geheel en onvoorwaardelijk aan Fair Casting overdraagt. Het Talent verleent derhalve hierbij aan opdrachtgever of aan Fair Casting het recht met betrekking op desbetreffende project zijn/haar prestatie naar inzicht en goeddunken van opdrachtgever of Fair Casting te exploiteren (zie

Auteurswet);

6.2 Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaar maken en verveelvoudigen van de prestatie/uitvoering, al dan niet in bewerkte vorm;

6.3 Onder uitzenden wordt onder meer verstaan elke vorm van verspreiding van informatie in beeld en/of geluid of anderszins;

6.4 Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie wordt geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding; buy out;

6.5 Het Talent gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden van de prestatie berust bij Fair

Casting en haar opdrachtgever;

6.7 Na acceptatie van de buy out heeft Fair Casting dan wel opdrachtgever het recht om de afgekochte rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden;

7.  Aansprakelijkheid

7.1 Het Talent dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke ongevallen. Fair Casting kan uit dien hoofde jegens het Talent geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld (nalatigheid) aan de zijde van Fair Casting. Fair Casting zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van het Talent;

7.2 Het Talent staat ervoor in, dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting van zijn/haar werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Het Talent draagt zelf zorg voor afdoende verzekering hiervan;

7.3 Indien Fair Casting uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief ter zake van de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten;

7.4 Het Talent vrijwaart Fair Casting voor alle aansprakelijkheid die de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens Fair Casting zou doen blijken gelden;

7.5 Fair Casting is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het Talent op weg naar/van de opdrachtlocatie en tijdens de opdrachten;

8.  Toepasselijk recht

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank. Het Talent verklaart van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.  

Al jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) bestand. Je gegevens blijven strikt geheim en zijn enkel zichtbaar voor onze medewerkers en jijzelf. Uit privacy overwegingen kunnen de opdrachtgevers jouw privé-gegevens

(zoals adres, telefoonnummer en e- mailadres) niet zien. Tevens beschikt Fair Casting over een privacy reglement; de Privacy Voorwaarden; conform de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG), per 25 mei 2018 verplicht. Deze beveiligingsmaatregelen voorkomen het lekken van de NAW-gegevens van het Tal